دپارتمان فنی و مهندسی دپارتمان دیپلم و کار و دانش دپارتمان مهارت های شغلی
مکانیک – دپارتمان فنی و مهندسی (لیست دورها)

مکانیک – دپارتمان فنی و مهندسی (لیست دورها)

asr87zc3

ردیف نام دوره کد دوره ساعت آموزش شهریه ( تومان )
۱ تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA) ۱۳۰۰۱ ۱۰ ۲۵۰/۰۰۰
۲ اصول و تئوری نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی مطابق با ضوابط نظام مهندسی ساختمان ۱۳۰۰۲ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۳ Autocad primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۳ ۳۰ ۳۰۰/۰۰۰
۴ Autocad advance آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۴ ۳۰ ۳۰۰۰۰۰
۵ Mechanical desktop primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۵ ۳۰ ۳۳۰/۰۰۰
۶ Mechanical desktop advanceآموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۶ ۲۵ ۲۷۵۰۰۰
۷ Solidwork primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۷ ۲۵ ۳۵۰/۰۰۰
۸ Solidwork advanceآموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۸ ۲۵ ۳۵۰/۰۰۰
۹ Inventor primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۰۹ ۲۵ ۳۵۰/۰۰۰
۱۰ Inventor advance آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۰ ۲۵ ۳۵۰/۰۰۰
۱۱ Catia primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۱ ۳۰ ۴۲۰/۰۰۰
۱۲ Catia advance آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۲ ۳۰ ۴۲۰/۰۰۰
۱۳ Catia profesional آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۳ ۳۰ ۴۲۰/۰۰۰
۱۴ Ansys primaryآموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۴ ۳۵ ۴۹۰/۰۰۰
۱۵ Ansys advanceآموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۵ ۳۵ ۴۹۰/۰۰۰
۱۶ Abaqus آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۶ ۳۰ ۴۲۰/۰۰۰
۱۷ Matlab primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۷ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۱۸ Matlab advance   آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۸ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۱۹ Pro Engineering primary آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۱۹ ۳۰ ۴۵۰/۰۰۰
۲۰ Pro Engineering advance آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۲۰ ۳۰ ۴۵۰/۰۰۰
۲۱ Power mill آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۲۱ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۲۲ Power shape آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۲۲ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۲۳ Carrier آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۲۳ ۳۰ ۴۲۰/۰۰۰
۲۴ Fluent آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۲۴ ۳۰ ۴۹۰/۰۰۰
۲۵ TPM نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ۱۳۰۲۵ ۱۰ ۲۷۵/۰۰۰
۲۶ اصول و تئوری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه(PM) ۱۳۰۲۶ ۱۰ ۲۷۵/۰۰۰
۲۷ نقشه کشی صنعتی سطح مقدماتی ۱۳۰۲۷ ۲۵ ۳۵۰/۰۰۰
۲۸ نقشه کشی صنعتی سطح پیشرفته ۱۳۰۲۸ ۲۰ ۳۰۰/۰۰۰
۲۹ نقشه خوانی صنعتی ۱۳۰۲۹ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۳۰ دوره GD & T ۱۳۰۳۰ ۲۰ ۴۰۰/۰۰۰
۳۱ Water Cad آموزش کاربردی نرم افزار ۱۳۰۳۱ ۲۵ ۳۷۵/۰۰۰
۳۲ piping نرم افزار ۱۳۰۳۲ ۲۴ ۴۵۰/۰۰۰
۳۳ اصول و تئوری piping ۱۳۰۳۳ ۲۱ ۳۸۰/۰۰۰
۳۴ اصول و تکنیک تهیه نقشه های تاسیسات گازی و لوله کشی گاز ۱۳۰۳۴
۳۵ نحوه نصب و راه اندازی پکیج (شوفاژ دیواری) ۱۳۰۳۵ ۲۰ ۲۰۰/۰۰۰
۳۶ تعمیر و سرویس و نگهداری پکیج (شوفاژ دیواری) ۱۳۰۳۶ ۴۰ ۴۰۰/۰۰۰

order-online

blue-text

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

۲۴ آذر ۱۳۹۳

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت