مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
محاسبات سطح مقطع(سیم ویاکابل) – بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

محاسبات سطح مقطع(سیم ویاکابل) – بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

۲۸۸۸g82w81e

عنوان دوره: محاسبات سطح مقطع(سیم ویاکابل)           
معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
سطح مقطع یک هادی بایستی به گونه ای انتخاب شود که جریان بار در بهره برداری عادی از ظرفیت حمل جریان کابل فراتر نرود وهادی در هیچ جایی ودر هیچ زمانی از ماکزیمم درجه حرارت بهره برداری مجاز گرمتر نشود.

سرفصل های آموزشی :

آنالیز دوره محاسبا ت سطح مقطع( سیم ویاکابل)
ردیف عناوین توضیحات
۱ موارد ضروری درفرآیند طراحی درخصوص انتخاب

سطح مقطع

بررسی محدوده های زمانی،عوامل جغرافیایی،رشدجمعیت،طرحهای توسعه اجتماعی،طرحهای صنعتی،طرحهای شهری وعوامل اقتصادی و..
۲ موارد اثر گذاردرتعیین سطح مقطع بررسی

راندمان( η)-اصلاح ضریب قدرت-انتخاب موتور باقدرت مناسب- ضریب مصرف همزمانی-

درجه حرارت محیط و استفاده از جدول ضریب تصحیح-تعدادکابلهای مجاورهم

متعادل بودن بارها-تلفات درسیستم توزیع

 

۳ محاسبه سطح مقطع

 

۱- از طریق جریان مجاز واستفاده ازجداول، همراه بامثالهای کاملا کاربردی

 

۴ محاسبه سطح مقطع

 

۲- از طریق افت ولتاژ همراه، بامثالهای کاملا کاربردی

(تعیین سطح مقطع خطوط فرعی وخط اصلی بصورت فیزوری، باوجود مصرف کننده های تکفاز وسه فاز متعادل ویا نامتعادل درخطوط فرعی)

 

 

دربرق رسانی باید سعی شود از کاهش قابل ملاحظه ولتاژ جلوگیری به عمل آید لذا باانتخاب صحیح سطح مقطع سیمها وکابلها نتیجه می گیریم که:

۱- هادیها باید بتوانند جریان موردنیاز مصرف کننده راازخود عبوردهند.

۲- هادی باید طوری انتخاب شودکه ولتاژدوسرمصرف کننده تامین گردد.

 

کاربرد در بازارکار :
فراگیر باگذراندن دوره مربوطه توانایی محاسبه سطح مقطع سیمها ویاکابلهای خطوط فرعی وخط اصلی رادرخصوص، مصرف کننده های تکفاز وسه فاز(متعادل یانامتعادل)درپروسه های صنعتی ومجتمع های مسکونی وتجاری،بدست خواهد آورد .

طول مدت آموزش : ۲۰ ساعت

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

09 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت