دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
محاسبات روشنایی فنی – بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

محاسبات روشنایی فنی – بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

۶۲۲jyo2xg4

عنوان دوره:محاسبات روشنایی فنی  

معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
مهندسی روشنایی درجهان بیش ازیک قرن سابقه دارد.این شاخه از مهندسی روشنایی، آمیخته ای از علم و هنر است ومهمترین حس،حس بینایی است و چون بیشترین اوقات ما در ساختمان ها می گذرد بنابراین طرح سیستم روشنایی ازاهمیت ویژهای برخوردار است نقص در روشنایی ، باعث عوارضی  چون خستگی ، سردرد  ومشکلات بینایی
می شود.

سرفصل های آموزشی :

آنالیز دوره روشنایی فنی
ردیف عناوین توضیحات
۱ تعاریف بررسی مشخصات فنی که تاسیسات روشنایی راتعریف می کند.

بررسی نکات ضروری در تاسیسات روشنایی.

۲ عناصر مورد انتخاب در محاسبه تعریف محل-مشخصات معماری-ضرایب انعکاس-اثاثیه –سقف و…..
۳ ضرایب انعکاس بررسی ضریب انعکاس سقف ،دیوار واشیاء و….

بررسی ضرایب انعکاس رنگها

۴ جداول روشنایی متوسط توسعه شده درخصوص نوع فعالیتها وشدت روشنایی آنها برحسب لوکس
۵ تعاریف کمیتهای اصلی روشنایی جریان نوری-شدت نور-درخشندگی-ضریب بهره نوریشدت روشنایی
۶ انواع پخش نور بررسی انواع پخش نورهاوبیان کاربردهای آنها
۷ شناسایی اصول در طراحی

روشنایی

اقتصادی-بهداشتی- زیبایی
۸ بررسی   انواع طراحی روشنایی ۱-طراحی روشنایی عمومی ۲-طراحی روشنایی موضعی وکاربرد آنها
۹ مولفه های که در محاسبات درنظر گرفته می شوند بررسی شدت روشنایی ،نوع روشنایی،سیستم روشنایی ،نوع لامپهاو……
۱۰ بررسی روابط شناسایی روابط وبکار گیری آنها برای حل مسائل کاربردی
 

کاربرد در بازارکار :

فراگیر باگذراندن دوره مربوطه توانایی محاسبات روشنای فنی با توجه به نوع کار درخصوص بدست آوردن تعداد لامپهاونحوه استقرار آنها با رعایت اصول ونکات بررسی شده بدست خواهد آورد.

درواحد های مسکونی،تجاری،اداری وصنعتی بادر نظر گرفتن اصول وقواعد محاسبات روشنایی فنی می توان به نتایج زیر دست یافت:

۱- روشنایی کافی                     ۲- سهولت نگهداری                                 ۳ – سهولت صدور فرمان

۴- کاهش مصرف انرژی           ۵- رعایت زیبا شناسی واصول بهداشتی         ۶- کاهش میزان هزینه و استهلاک

طول مدت آموزش : ۲۰ ساعت

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

09 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت