دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
سرفصل های آموزشی نرم افزار ETABS

سرفصل های آموزشی نرم افزار ETABS

etabs

سرفصل های آموزشی نرم افزار ETABS :

طراحی ساختمان ۶ طبقه بتنی
– بررسی مشخصات و ملاحظات سازه و معماری پروژه
– بررسی روند کلی طراحی
– تعیین مشخصات المان ها و مصالح پروژه
– تعیین آیتم های بارگزاری
– محاسبات بار مرده، زنده و بارگزاری پله
– محاسبات کامل زلزله
– مدلسازی اعضای سازه
– تعریف مصالح و مقاطع
– اختصاص مقاطع و تنظیمات ویرایشی سازه
– تعریف تکیه گاه ستونها برای اتصال به پی
– بررسی اتصالات مفصلی
– اعمال ضریب ترک خوردگی مقاطع
– تعریف نواحی صلب انتهایی
– اختصاص دیافراگم صلب به کف های سازه
– ساخت گروه، مدیریت دید و انتخاب
– بارگزاری سازه
– تعریف حالات بار
– تعریف گروهی بارهای جانبی
– تعریف ترکیب بار محاسبه جرم لرزه ای
– ضرایب بارهای ثقلی در ترکیب بار محاسبه جرم لرزه ای
– نحوه تعریف ترکیب بار محاسبه جرم سازه
– بارگزاری المان های سطحی و خطی
– اعمال بار زلزله قائم
– اعمال حالت های بار دینامیکی
– ترکیب بارهای مورد نیاز پروژه
– روشهای اعمال ترکیبات بارگزاری در نرم افزار
– تنظیمات پیش از تحلیل
– تنظیمات مربوط به اثر P-DELTA
– تنظیمات تحلیل دینامیکی
– کنترل خطاهای مدلسازی
– تنظیمات درجه آزادی سازه
– آنالیز سازه
– اقدامات و کنترل های لازم قبل از طراحی شامل:
۱- کنترل صحت تعداد مودهای ارتعاشی
۲- کنترل زمان تناوب سازه
۳- همپایه سازی برش پایه استاتیکی و دینامیکی
۴- بررسی تلاشهای داخلی اعضا
۵- کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی
۶- کنترل لزوم تشدید یا عدم تشدید برون از مرکزیت اتفاقی
۷- کنترل پایداری سازه
۸- کنترل دریفت سازه ( با اعمال زمان تناوب تحلیلی در محاسبه زلزله)
۹- بررسی نمودار گرافیکی اطلاعات کنترلی سازه
۱۰- کنترل واژگونی سازه
۱۱- کنترل صلبیت کف های سازه
– طراحی سازه به روش CSA کانادا یا ACI آمریکا
– آماده سازی مدل در ایتبز برای طراحی پی

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

04 آبان 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد