دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسیدگی به تخلفات آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد

دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسیدگی به تخلفات آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد

به منظور تشویق آموزشگاه های قانون مدار و ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به تخلفات آموزشگاه های فنی
و حرفه ای آزاد که از سوی بازرسان مورد تائید سازمان اعلام و یا به واسطه سایر گزارشات مستند احراز می گردد ، این دستورالعمل تهیه و
تدوین شده است.

فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای که منجر به اخذ امتیاز مثبت توسط آموزشگاه ها
می گردد ، شامل موارد زیر است

 

دانلود فایل PDF

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

27 مرداد 1394

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد