مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
تفاوت طرح های عمرانی با غیر عمرانی چیست؟

تفاوت طرح های عمرانی با غیر عمرانی چیست؟

تفاوت طرح های عمرانی با غیر عمرانی چیست؟

به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی (مورخ ۰۶-۰۵-۱۳۸۰)

قراردادهای طرح های عمرانی: قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

قراردادهای غیر عمرانی: کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می‌گردند.

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

06 شهریور 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد